sk cz

Autolekáreň - autodiely, autosúčiastky svetových značiek

Nákupný košík

0x   |   0,00 €

Autokozmetika K2 SÚŤAŽ

Blog > Autokozmetika K2 SÚŤAŽ

07.06.2021

Poznáte Autokozmetiku K2? Ak nie, tak sa zoznámte s produktami od tohto výrobcu. Pripravili sme si pre vás súťaž do ktorej sa môžete zapojiť! 

Ako sa zapojiť?

Byť fanúšikom stránky Autolekaren.sk na Facebooku
Páči sa mi to na súťažný príspevok

Vyberte si nejaký produkt a ten dajte do komentára, že čo by sa Vám zišlo. 

Súťaž môžete zdieľať

Súťaž prebieha tu: 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

 

I. ŠTATÚT SÚŤAŽE s názvom „Autokozmetika K2 SÚŤAŽ“

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

1. Vyhlasovateľom a organizátorom propagačnej súťaže s názvom „Autokozmetika K2 SÚŤAŽ“ je e-shop www.autolekaren.sk s prevádzkou sídlom Nové Hrádky 396/7. 027 44 Tvrdošín, (ďalej ako „organizátor“).

 

2. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“).

 

II. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

 

Súťaže sa môže zúčastniť (i) každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony, (ii) poskytne organizátorovi svoje osobné údaje za účelom účasti v súťaži a súhlasí s podmienkami tejto súťaže (ďalej aj „súťažiaci“).

 

III. MIESTO A TRVANIE SÚŤAŽE

 

Súťaž bude realizovaná na sociálnej sieti Facebook v rámci stránky Autolekáreň a bude prebiehať v období od 07.06.2020 do 30.06.2021.

 

IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

1. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto:

 

a) je v čase trvania súťaže fanúšikom Facebook stránky Autolekaren.sk

 

b) dá páči sa mi to na súťažný príspevok,

d) dá komenát s konkrétnym produktom,

 

c) súhlasí s podmienkami súťaže a súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom realizácie súťaže.

 

3. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len jedenkrát. 

 

V. URČENIE VÝHERCOV

 

Výhercom výhry sa stane súťažiaci určený náhodným výberom spomedzi všetkých jednotlivých súťažiacich, ktorí sa platne zapojili do žrebovania počas celého trvania súťaže.

 

VI. VÝHRA

 

Výhra je balík K2 autokozmetiky v hodnote 50 eur - podľa vášho vlastného výberu ti vyskladáme.

 

1. Žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 01.07.2020 automatickým elektronickým systémom zo všetkých právoplatné zúčastnených. Ceny budú výhercovi odovzdané najneskôr do 31.07.2020.

 

2. Výhra v súťaži je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí výherca súťaže, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu.

 

4. Výhra neprevyšuje sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur).

 

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE VÝHRY

 

1. Výherca bude o výhre informovaný správou prostredníctvom sociálnej siete Facebook. V prípade, ak výherca nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry alebo sa nepodarí skontaktovať s výhercom najneskôr do 96 hodín od skončenia súťaže, nárok súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. Spôsob odovzdania výhry bude dohodnutý medzi organizátorom/spoluorganizátorom a výhercom.

 

2. Výherca je povinný pri preberaní výhry na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť občianskym preukazom.

 

3. Výherca bude s organizátorom súťaže podpisovať preberací protokol k výhre. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o splnení podmienok podľa tohto štatútu súťaže a výhre pre výhercu.

 

4. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje poskytnuté súťažiacim. V prípade, ak tieto údaje budú súťažiacim poskytnuté nesprávne a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na poskytnuté kontaktné údaje súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné/súťažiaci sa nebude dať skontaktovať, účasť súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.

 

VIII. OSOBNÉ ÚDAJE

 

1. Organizátor súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu a za podmienok definovaných v tomto štatúte súťaže a podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej aj len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom zabezpečenia súťaže. Cieľom súťaže je propagácia organizátora a jeho produktov.

 

2. Súťažiaci zapojením sa do súťaže poskytuje organizátorovi osobné údaje v rozsahu údajov – meno, priezvisko.

 

3. Výherca súťaže poskytuje organizátorovi aj osobné údaje nevyhnutné pre odovzdanie výhry v rozsahu údajov – adresa, tel. číslo, e-mailová adresa.

 

3. Súťažiaci súhlasí, aby organizátor súťaže poskytnuté osobné údaje spracoval na účely realizácie súťaže počas trvania marketingovej kampane.

 

4. Organizátor súťaže, ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, poveril spracúvaním osobných údajov súťažiacich, ako dotknutých osôb, spoluorganizátora ako sprostredkovateľa, v súlade s § 8 zákona o ochrane osobných údajov.

 

5. Výherca udeľuje súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena, priezviska a miesta pobytu (uvedením obce/mesta) a s vyhotovením, použitím a zverejnením fotografie a audiovizuálneho záznamu z procesu odovzdania a využitia výhry (pokiaľ boli vyhotovené) na internetovej stránke organizátora a jeho sociálnych médiách, ako aj s ich ďalším šírením v hromadných informačných prostriedkoch podľa § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na teritoriálne neobmedzenom území za účelom propagácie organizátora súťaže v súvislosti s realizáciou súťaže.

 

6. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať; poskytnutie osobných údajov je však podmienkou na zaradenie do súťaže a odovzdanie prípadnej výhry.

 

IX. VYLÚČENIE ZAMESTNANCOV ORGANIZÁTORA A ĎALŠÍCH OSÔB ZO SÚŤAŽE

 

1. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov organizátora a spoluorganizátora, osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, ako aj osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

 

X. ZVEREJNENIE ŠTATÚTU SÚŤAŽE

 

1. Tento štatút súťaže je zverejnený na stránke Autolekaren.sk. 

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 

1. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

2. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

 

3. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

 

4. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

 

5. Organizátor nehradí súťažiacim súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

 

6. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si taktiež právo v odôvodnených prípadoch, kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej štatút.

 

7. Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť so súťaže a právo výhercovi výhru neposkytnúť.

 

V Tvrdošíne 07.06.2021

Pridať komentár

Komentáre (4)

 • SCXD

  31.10.2021 07:46

  https://www.oobbp.com 우리카지노사이트 https://www.oobbp.com/theking 더킹카지노 https://www.oobbp.com/sands 샌즈카지노 https://www.oobbp.com/first 퍼스트카지노 https://www.oobbp.com/yes 예스카지노 https://www.oobbp.com/super 슈퍼카지노 https://www.oobbp.com/gatsby 개츠비카지노 https://www.oobbp.com/33 33카지노 https://www.oobbp.com/world 월드카지노 https://www.oobbp.com/merit 메리트카지노
 • scxd

  04.10.2021 10:27

  PLAY CASINO GAMES ONLINE: https://www.oobbg.com 우리카지노사이트 https://www.oobbg.com/theking 더킹카지노 https://www.oobbg.com/sands 샌즈카지노 https://www.oobbg.com/first 퍼스트카지노 https://www.oobbg.com/yes 예스카지노 https://www.oobbg.com/coin 코인카지노 https://www.oobbg.com/33 33카지노 https://www.oobbg.com/world 월드카지노 https://www.oobbg.com/merit 메리트카지노 https://www.oobbg.com/gatsby 개츠비카지노 https://www.omcyy.com 우리카지노사이트 https://www.omcyy.com/thekingcasino 더킹카지노 https://www.omcyy.com/sandscasino 샌즈카지노 https://www.omcyy.com/firstcasino 퍼스트카지노 https://www.omcyy.com/yescasino 예스카지노 https://www.omcyy.com/supercasino 슈퍼카지노 https://www.omcyy.com/gatsbycasino 개츠비카지노 https://www.omcyy.com/33casino 33카지노 https://www.omcyy.com/worldcasino 월드카지노 https://www.omcyy.com/merit 메리트카지노 https://www.omgab.com 우리카지노사이트 https://www.omgab.com/theking 더킹카지노 https://www.omgab.com/sands 샌즈카지노 https://www.omgab.com/first 퍼스트카지노 https://www.omgab.com/yes 예스카지노 https://www.omgab.com/super 슈퍼카지노 https://www.omgab.com/gatsby 개츠비카지노 https://www.omgab.com/33 33카지노 https://www.omgab.com/world 월드카지노 https://www.omgab.com/merit 메리트카지노 https://www.omgka.com 우리카지노사이트 https://www.omgka.com/theking 더킹카지노 https://www.omgka.com/sands 샌즈카지노 https://www.omgka.com/first 퍼스트카지노 https://www.omgka.com/yes 예스카지노 https://www.omgka.com/super 슈퍼카지노 https://www.omgka.com/gatsby 개츠비카지노 https://www.omgka.com/33 33카지노 https://www.omgka.com/world 월드카지노 https://www.omgka.com/merit 메리트카지노 https://www.bbdd66.com 우리카지노사이트 https://www.bbdd66.com/theking 더킹카지노 https://www.bbdd66.com/sands 샌즈카지노 https://www.bbdd66.com/first 퍼스트카지노 https://www.bbdd66.com/yes 예스카지노 https://www.bbdd66.com/super 슈퍼카지노 https://www.bbdd66.com/gatsby 개츠비카지노 https://www.bbdd66.com/33 33카지노 https://www.bbdd66.com/world 월드카지노 https://www.bbdd66.com/merit 메리트카지노
 • 럭키걸 Lucky girl

  29.07.2021 11:47

  https://www.ekffo150.com/theking https://www.ekffo150.com/merit https://www.ekffo150.com/yes https://www.ekffo150.com/first https://www.ekffo150.com/sands https://www.ekffo150.com/joy https://www.ekffo150.com/royal https://www.ekffo150.com/starclub https://www.ekffo150.com/asian https://www.ekffo150.com/superman https://www.ekffo150.com/gatsby https://www.ekffo150.com/33 https://www.ekffo150.com/oncasino https://www.ekffo150.com https://www.ajp4949.com/theking https://www.ajp4949.com/merit https://www.ajp4949.com/sands https://www.ajp4949.com/first https://www.ajp4949.com/33casino https://www.ajp4949.com/worldcasino https://www.ajp4949.com/korea https://www.ajp4949.com/ https://www.bgj4949.com/ https://www.bgj4949.com/sands https://www.bgj4949.com/theking https://www.bgj4949.com/first https://www.bgj4949.com/yes https://www.bgj4949.com/33 https://www.bgj4949.com/world https://www.bgj4949.com/super https://www.bgj4949.com/korea https://www.bgj4949.com/gatsby https://www.dnfl4949.com/ https://www.dnfl4949.com/first https://www.dnfl4949.com/merit https://www.dnfl4949.com/theking https://www.dnfl4949.com/sands https://www.dnfl4949.com/yescasino https://www.dnfl4949.com/gatsby https://www.dnfl4949.com/corea https://www.dnfl4949.com/33casino https://www.dnfl4949.com/f1casino https://www.skfl4949.com/ https://www.skfl4949.com/firstcasino https://www.skfl4949.com/meritcasino https://www.skfl4949.com/sandscasino https://www.skfl4949.com/thekingcasino https://www.skfl4949.com/yescasino https://www.skfl4949.com/gatsbycasino
2022    AUTOLEKAREN.SK powered by TecDoc
Facebook